کنگره جهانی یهودیان

«کنگره جهانی یهودیان» سازمانی بین‌المللی است که نماینده جوامع و سازمان‌های یهودی 100 کشور در سرتاسر جهان است. کنگره جهانی یهودیان حامی حقوق آن‌ها در رابطه با دولت‌ها، مجالس، سازمان‌های بین‌المللی و سایر ادیان است. کنگره جهانی یهودیان نماینده همه احزاب یهودی و از نظر سیاسی بی‌طرف است.

از وب‌سایت کنگره جهانی یهودیان بازدید کنید

یونسکو

یونسکو سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد است. این سازمان از طریق همکاری بین‌المللی در آموزش، علم و فرهنگ به دنبال ایجاد صلح است. برنامه‌های یونسکو در رسیدن به «اهداف توسعه پایدار» نقش دارد. اهدافی که در دستور جلسه 2030 تعریف شده است. این سند در سال 2015 در «مجمع عمومی سازمان ملل» تصویب شد.

از وب‌سایت یونسکو بازدید کنید

+12127552770 @stophate@wjc.org