Fact

מה היה ארכיון רינגלבלום ואיך נמצא אחרי המלחמה מוסתר בכדי חלב?

Share

ארכיון מחתרת גטו ורשה, המכונה ארכיון רינגלבלום הוא אחד האוספים הייחודים המתעדים את החיים היהודיים בפולין תחת שליטה נאצית, במהלך מלחמת העולם השנייה.

החל מ-1941 ביוזמת ההיסטוריון היהודי-פולני עמנואל רינגלבלום, הארגון החשאי עונג שבת – מכונה כך בגלל המפגשים שניהולו כל שבוע בימי שבת – אסף חומרים המתארים אירועים בגטו ורשה ובמקומות אחרים.

הקבוצה הקפידה לקטלג ולשמר מגוון רחב של חומרים, כולל רשומות ציבוריות, גזרי עיתונות, כרזות, עלונים, כרטיסים, הזמנות, בולי מזון, תכתובת אישית, עיתונים ויומנים. הקבוצה גם אספה תעמולה וחומרים אחרים של הנאצים המתארים את פעולות הגרמנים.

משהתברר שגטו ורשה יושמד ואנשי "עונג שבת" יישלחו למחנות ריכוז, כל הפריטים הוכנסו בקופסאות מתכת ובכדי חלב שהוטמנו במקומות שונים.רינגלבלום ורוב חברי "עונג שבת" האחרים לא שרדו את השואה ואלה ששרדו, חזרו ב-1946 כדי לחשוף סדרה ראשונה של מסמכים. סדרה שנייה נחשפה ב-1950. המסמכים שנחשפו נמצאים במוזיאון ההיסטוריה היהודית בוורשה. חלק שלישי של הארכיון עדיין נעדר, מה שמוביל חלק מההיסטוריונים להטיל ספק בעצם הקיום של חלק שלישי.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן