Fact

בכמה ארצות התרחשה השואה?

Share

השואה השפיעה על אנשים בכל ארצות אירופה ובצפון אפריקה, ומורשתה עדיין מורגשת בעולם כולו. מסובך לספק תשובה מדויקת לשאלה מפני שבאירופה היו שינוי גבולות בין המדינות, לפני מלחמת העולם השנייה, במהלכה ואחריה. רוב נספי השואה נרצחו במחנות וגטאות ממוקמים בפולין הכבושה בידי הנאצים, או בפעולות ירי מזרחה יותר, בארצות הבלטיות ובטריטוריית ברית המועצות לשעבר (כיום בלארוס, אוקראינה ורוסיה). נוסף על כך, הקהילות היהודיות ברומניה, קרואטיה והונגריה נרדפו ונרצחו באופן שיטתי על ידי כוחות מקומיים, הן בפקודה מהגרמנים והן באופן עצמאי. הנספים באו מרחבי אירופה וממושבות צרפתיות בצפון אפריקה, ולא ניתן היה לזהותם. הם רוכזו והובלו ללא עזרה מהמקומיים או עם שיתוף פעולה מצד רשתות הרכבת הבין-ארציות. לדוגמה, היהודים שגורשו מקורפו ביוני 1944 נסעו במשך תשעה ימים, ותוך כדי כך עברו דרך רשתות רכבת מקומיות רבות.

השפעת השואה, עם זאת, הורגשה ומורגשת היטב מעבר לאירופה.אם נכליל את הארצות אליהן הפליטים ברחו, או שבהן קרובי משפחה קיבלו ידיעות על רצח משפחתם, או שבהן השתקעו הניצולים לאחר מלחמת העולם השנייה, נוכל לומר שהשואה התרחשה בכול העולם.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן