Fact

מה הייתה גרמניה הנאצית?

Share

גרמניה הנאצית היה המשטר [הטוטליטרי] ששלט בגרמניה, במדינות ובאזורים שגרמניה סיפחה ובמדינות שגרמניה כבשה במהלך מלחמת העולם השנייה, בין 30 בינואר 1933, כאשר אדולף היטלר מונה לקנצלר גרמניה, ל-8 במאי 1945 כאשר גרמניה נכנעה לצבאות של בעלות הברית בהנהגת ארצות הברית, בריטניה וברית המועצות.

אחד המאפיינים העיקריים של גרמניה הנאצית היה האידאולוגיה הגזענית שלה, במיוחד ה[אנטישמיות] הקנאית שלה, שהתבססה על המושג שהגזע הגרמני, או "הארי", היה עליון על כל האחרים, ושנוכחות היהודים וקבוצות מסוימות אחרות, למשל צוענים (משבט רומה ומשבט סינטי), היו מזוהמים ואיימו על החברה הגרמנית. השנאה הקנאית הזאת התקיימה למרות התרומות שתרמו אנשים מקבוצות אלה לחברה הגרמנית על כל היבטיה, בפרט תרומתם של היהודים הגרמנים. במאמץ "לטהר" את החברה הגרמנית, הנאצים גם רדפו אלפי אנשים על בסיס מיניותם או מוגבלויות גופניות או שכליות, נוסף על רצח של כששה מיליון יהודים אירופיים.


[טוטליטרי - רצון לשלוט על כל ההיבטים של קיום האוכלוסייה על פי עקרונות אידאולוגיים]

[אנטישמיות - שנאת יהודים.
הניסיונות להגדיר אותה עודם שנויים במחלוקת, אך ממשלות ושאר הארגונים משתמשים בהרחבה בהגדרות ובדוגמאות של *הברית הבינלאומית לזכר השואה*]

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן