Fact

האם כל מבצעי השואה היו גרמנים?

Share

ברדיפת יהודים ובהריגתם, הגרמנים נעזרו במשתפי פעולה ושותפים לפשע למעשה בכל מדינה שכבשו הנאצים.

בכל המדינות הללו הונהגו חוקים אנטישמיים, לו רק כדי ליצור מראית עין של חוקיות. במדינות ובשטחים שהנאצים כבשו, המשטרה המקומית צדה יהודים וכלאה אותם בגטאות ובמחנות, וגירשה אותם למחנות מוות. הטרנספורטים למרכזי הריגה לא יכלו להתקיים ללא הסיוע, לעתים ללא ידיעה, של עובדי הרכבות ברחבי אירופה.

יהודים רבים שחיו בהיחבא או שניסו להתחזות ללא יהודים נבגדו על ידי שכניהם הלא יהודים ונרצחו או נמסרו לגרמנים. לעתים קרובות הפרטיזנים הרגו יהודים שהסתתרו ביערות אירופה המזרחית.

לעתים קרובות מקומיים עשו מבצעי ירי, במדינות הבלטיות, באוקראינה ובבלארוס, כשחיילים גרמניים היו אלה שצדו את היהודים והובילו אותם לפני שנורו.בפולין, בליטא ובאוקראינה הכבושות, לעתים קרובות הקהילות המקומיות תמכו בפוגרומים נגד יהודים או עשו אותם בעצמם.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן