Fact

מה היה טרזינשטאדט ומדוע הוא מכונה לפעמים טרזין?

Share

טרזינשטאדט היה שילוב של גטו ומחנה ריכוז, והא ממוקם בפרוטקטורט הרייך בבוהמיה ומורביה, בשטחי צ'כיה של ימינו. הוא פעל במשך שלוש שנים וחצי, מנובמבר 1941 עד מאי 1945.

טרזינזשטאדט נועד לשמש מחנה מעבר ליהודים שיישלחו למחנות השמדה אושוויץ ואחרים. כמו כן, נכלאו בו יהודים מפורסמים רבים, בעלי מוניטין בינלאומי בפוליטיקה ובאמנויות. פירוש הדבר כי לאסירים היו חיי תרבות וחינוך עשירים באופן יוצא מהכלל.

מחנה זה בולט במיוחד בגלל תפקידו בהסתרת הרצח ההמוני. הנאצים דאגו לטפח אוכלוסייה שהורכבה מהצעירים ביותר וממבוגרים שלא יכלו לעבוד, כראיה לכך שהם לא גירשו את כל היהודים למוות ולעבודות כפייה. מדיניות זאת הגיעה לשיאה ב-1944, כאשר הצלב האדום הבינלאומי הורשה לבקר באתר ולבדוק אותו. במחנה גם הופק סרט תעמולה ששמו "הפירר נותן עיר ליהודים", והוא הוצג לצלב האדום.

למעשה, מתוך כ-140,000 היהודים שגורשו לטרזינשטאדט, כמעט 90,000 גורשו מזרחה ונרצחו, ו-33,000 אחרים מתו במחנה עצמו, בעיקר מהרעבה, מתת-תזונה וממחלות.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן