Fact

Ar buvo ir kitų genocidų?

Share

Lenkų advokatas Rafaelis Lemkinas genocido sampratą sukūrė iš dalies reaguodamas į holokaustą, tačiau taip pat ir į ankstesnius bandymus sunaikinti ištisas tautas, etnines ir religines grupes. Po holokausto taip pat buvo įvykdyti keli genocidai. Tačiau teisininkai, istorikai ir socialiniai mokslininkai ne visada sutaria, ar šį terminą galima taikyti kai kuriose situacijose, ir linkę vartoti kitus terminus ar apibrėžimus, pavyzdžiui, „nusikaltimas žmonijai“.

1948 m. gruodį Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė Konvenciją dėl genocido nusikaltimų prevencijos ir baudimo už juos, Konvencija tarptautine teise įtvirtino genocidą kaip nusikaltimą. Šioje Konvencijoje genocidu laikoma toliau išvardytos 5 veikos, kuriomis siekiama visiškai ar iš dalies sunaikinti kurią nors nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę grupę, būtent:

- tos grupės narių žudymas;
- rimtų fizinių ar psichikos sužalojimų darymas tos grupės nariams;
- tyčinis sudarymas tai grupei tokių gyvenimo sąlygų,
kuriomis apgalvotai siekiama fiziškai sunaikinti ją visą ar jos dalį;
- priemonių, kuriomis siekiama riboti tai grupei priklausančių žmonių gimstamumą, naudojimas;
- prievartinis vienos tokios grupės vaikų perdavimas kitai.

Tarptautiniai kompetentingi teisminiai organai po holokausto nustatė tris genocidų atvejus.

Tarptautinis baudžiamasis tribunolas Ruandai nustatė, kad 1994 m. įvykdytas tutsių ir nuosaikiųjų hutų išžudymas Ruandoje buvo genocidas. Per maždaug 100 dienų, nuo 1994 m. balandžio iki liepos mėn., nuo 500 000 iki 1 000 000 ruandiečių, kurių didžioji dauguma buvo tutsiai, išžudė hutų milicija (Interahamve), prezidentinė sargyba ir civiliai, kurie tikėjo viešai transliuojama propaganda ir raginimu žudyti. Genocido vykdytojai aukas žudė dažniausiai asmeniškai, mačetėmis ir kuokomis, dažnai jų namuose ar bažnyčiose. Nors daugeliui Ruandoje ir už jos ribų buvo aišku, kad smurtas yra neišvengiamas, tačiau situacijos niekas netikrino net tris mėnesius, o tuo tarpu tarptautinė bendruomenė diskutavo, ar smurtas yra genocidas.

Taip pat Tarptautinis karo nusikaltimų tribunolas Jugoslavijai ir Tarptautinis teisingumo teismas 1995 m. nustatė, kad Bosnijos musulmonų įvykdytas Bosnijos serbų išžudymas Srebrenicoje, Bosnijoje, buvo genocidas.

2018 m. lapkričio mėn. JT remiamos nepaprastosios Kambodžos teismų kolegijos atstovai paskelbė, kad Raudonieji khmerai – radikalusis komunistinis režimas, valdęs Kambodžą 1975–1979 m., įvykdė genocidą prieš šios šalies musulmonų čamų vietnamiečių mažumas.

Tai nereiškia, kad kiti masiniai žiaurumai akademinėje perspektyvoje negali būti laikomi genocidu. Be to, nusikaltimai, kurie gali neatitikti teisinio genocido apibrėžimo, „nusikaltimai žmonijai“ ar „karo nusikaltimai“, gali būti vienodai pražūtingi. Diskusijos apie konkrečių nusikaltimų apibrėžimus ir pobūdį yra svarbios ir būtinos, tačiau negali būti diskusijų apie bandymą suskirstyti aukų kančias.

Galiausiai, nors Genocido konvencijos priėmimas tarptautiniu mastu buvo nepaprastai reikšmingas įvykis, tai nėra vienintelis holokausto palikimas. Holokaustą išgyvenusių žmonių patirtų traumų tęstinumo suvokimas pagilino mūsų supratimą apie ilgai išliekančius smurto padarinius. Tai padėjo išgyvenusiems ir kitiems kurti strateginius naujo gyvenimo, po išgyvento siaubo, planus.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here