Fact

האם אושוויץ היה המחנה היחיד שנבנה על ידי הנאצים?

Share

                 למעלה מ-42,000 אתרי כליאה, כולל מחנות וגטאות הוקמו על ידי הנאצים ובעלי הברית שלהם בין 1933 ל-1945. אושוויץ הוקם ב-1940 באתר שקודם לכן שימש כמחנה צבאי אוסטרי, והפך למרכז שבו תואמה רשת של מעל ארבעים מחנות מפוזרים בדרום פולין הכבושה. מאז 1947, חלקים ניכרים ממנו נשמרים כמוזיאון על ידי הממשלה הפולנית.    

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן