Fact

האם הנאצים התכוונו להשמיד את היהודים מלכתחילה?

Share

אפשר לחלק את המדיניות ואת האמצעים נגד היהודים לשלוש תקופות או שלבים: רדיפה וגירוש בכוח של יהודי גרמניה ואוסטריה בין 1933 ל-1939, תקופת הקמת הגטאות והדיכוי בשטחים שנכבשו במזרח אירופה בין 1939 ל-1941, והשלב של השמדה שיטתית, מאמצע 1941 עד סוף המלחמה. בקרב ההיסטוריונים אין הסכמה לגבי המניעים והכוונות שמאחורי מדיניות זאת.

בהתחלה, בשנות הארבעים והחמישים, היסטוריונים מאסכולת ה[אינטנציונליזם] טענו שהשמדת היהודים נבעה משנאת היהודים האישית של היטלר. הם גרסו שעקביות אמירותיו נגד היהודים, מאז תחילת פעילותו הפוליטית ב-1919 עד ה"צוואה" האחרונה שלו מ-1945 מצביעים על כך שהוא עלה לשלטון במטרה ברורה מאוד להשמיד את היהודים, לכל הפחות בגרמניה.

אולם, ככל שהזמן חלף, היסטוריונים אחרים הצביעו על צורך בפירושים סטרוקטורליסטיים או [פונקציונליסטיים] שייקחו בחשבון את מאמצי כלל האוכלוסייה הגרמנית להוציא את היהודים מחיי היומיום בגרמניה באמצעות חוקי דיכוי שהתעצמו בהדרגה ו[רדיקליזציה מצטברת. [היסטוריונים אלה גם הצביעו על התכניות לעידוד הגירתם של היהודים החוצה מגרמניה או או לאכיפתה בסוף שנות השלושים וכן (בהכללה) הצביעו על חוסר הנכונות של שאר העולם להציע חוף מבטחים לאלפים שניסו לברוח. המאמצים הבינלאומיים לעצב פתרון למשבר הפליטים היו לכל היותר נטולי כל התלהבות או מאוד לא מתאימים.

עם פרוץ המלחמה, מצבם של יהודי גרמיה הורע והיהודים בשטחים הכבושים החדשים בפולין מצאו את עצמם לעתים קרובות מרוכזים בגטאות. וגם, לאחר הפלישה לברית המועצות ביוני 1941, פעילות האיינזצגרופאן, הרחבת מחנות קיימים כגון אושוויץ ובניית מרכזי הריגה ליוו את גירושם של יהודים מגרמניה למרכזי הריגה. אף שלא קיים כל מסמך שבו היטלר ציווה במפורש על "הפתרון הסופי של שאלת היהודים", דבר המקשה לקבוע תאריך מדויק, קיימת תמימות דעים שבקיץ 1941 חל מעבר לתוכנית הריגה שיטתית יותר.

[אינטנציונליזם: אסכולה הגורסת שהנאצים פעלו על בסיס תוכנית לטווח ארוך, שכללה את זיהוי היהודים, ריכוזם ולבסוף הריגתם, והתכנית הזאת פותחה לפני עלייתם לשלטון ב-1933.]

[פונקציונליזם: טענה הגורסת כי רבות מההחלטות להרוג השתנו כתגובה לאתגרים מקומיים ולמחסור בדיור או מזון, ובוצעו על ידי קציני אס אס זוטרים ולא בהנחיה מרוכזת.]

[רדיקליזציה מצטברת: מונח שטבע ההיסטוריון הגרמני הנס מומסן כדי לתאר את האופן שבו חברות, ארגונים מקצועיים ואפילו יישובים גרמניים הקצינו מעבר להנחיות של המשטר הנאצי להדרת יהודים מהחברה הגרמנית.]

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן