Fact

מדוע היו היהודים מטרה לרדיפה והשמדה?

Share

הנאציזם היה אידאולוגיה גזענית שמטרתה לחסל את היהודים וקבוצות לא רצויות אחרות בחברה הגרמנית. לנאציזם אין כל בסיס עובדתי או הגיון. היטלר והנאצים שמו את היהודים כמטרה לרדיפה והשמדה בגלל שהיו אנטישמים ששנאו יהודים בקנאות.

לנאצים היו שתי טענות מרכזיות בתעמולה המוקדמת שלהם: ראשית, שיהודי גרמניה בגדו בגרמניה במשך מלחמת העולם הראשונה והיו אחראים לתבוסתה, ושנית, שיהודים היו אחראים לסבל הכלכלי של גרמניה במשך השפל של סוף שנות העשרים ותחילת שנות השלושים של המאה העשרים. טענות אלה הובילו לשקר רחב יותר אודות הקנוניה היהודית.

במהלך הרייך השלישי, ההטפה התרכזה בחיסול היהודים כאל הסרת מזהם מטוהר הגזע ה"ארי". ההיסטוריונים עדיין חלוקים בדעתם לגבי הדרכים שבהם ההטפה הזאת נשענה על מסורות אנטישמיות ותיקות יותר בתוך גרמניה.

לחברה האירופית יש היסטוריה ארוכה של שנאת יהודים. ההיסטוריה של מדינות אירופה (כמעט כולן) בימי הביניים ואף בעידן המודרני מוכתמת בפוגרומים ובגירושים. הדבר התבסס על תיאור היהודים על ידי שלטונות הכנסייה כ"רוצחיו של ישו" וסטראוטיפים אנטישמיים באמנות והספרות שלא נעלמו מעולם.. במאה התשע עשרה, שנאה דתית נגר יהודים בשילוב עם רעיונות של הבדלי גזע ועליונות שהתמקדו ב"דם" במקום באמונה יצרו את האנטישמיות המודרנית.

היסטוריון השואה החלוצי ראול הילברג טען ששנאת היהודים השתנתה לאורך הזמן, אבל ניחנה ברציפות יוצאת דופן בשיטותיה וביעדיה: "המיסיונרים הנוצרים אכן אמרו: אין לכם זכות לחיות בקרבינו כיהודים. השליטים החילוניים שבאו אחריהם הצהירו: אין לכם זכות לחיות בקרבינו. ולבסוף הנאצים הגרמנים קבעו: אין לכם זכות לחיות."

[אנטישמיות - שנאת יהודים. הניסיונות להגדיר אותה עודם שנויים במחלוקת, אך ממשלות ושאר הארגונים משתמשים בהרחבה בהגדרות ובדוגמאות של *הברית הבינלאומית לזכר השואה*]

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן