Fact

האם רדיפת היהודים התחילה בגירושם לגטאות ומחנות ריכוז?

Share

רדיפת היהודים על ידי הנאצים התחילה באפריל 1933 עם ה"חוק לשיקום שירות המדינה המקצועי" שהחשיב אנשים "בלתי אמינים מבחינה פוליטית" כלא מתאימים למלא תפקידים בשירות האזרחי. חוק זה התפתח לחוקים פדרליים ומדינתיים שהדירו יהודים ואנשים אחרים שאינם אריים ממקצועות, מארגונים, ממוסדות אקדמיים ומתחומי חיי החברה והאמנויות, כולל ממשחק על במה או בקולנוע. חוקי נירמברג, אשר אסרו על פי דין מגעים חברתיים ואישיים בין יהודים ללא יהודים, היו חלק חשוב בתהליך זה.

גם ארגונים מקצועיים ואחרים החליטו על אמצעים אנטי-יהודיים לפני שהיו חוקים שאסרו זאת, בתהליך הידוע כ[רדיקליזציה מצטברת[.

[רדיקליזציה מצטברת: מונח שטבע ההיסטוריון הגרמני הנס מומסן כדי לתאר את האופן שבו חברות, ארגונים מקצועיים ואפילו יישובים גרמניים הקצינו מעבר להנחיות של המשטר הנאצי להדרת יהודים מהחברה הגרמנית.]

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן