Fact

Преследването на евреи с тяхното депортиране в гета и концентрационни лагери ли започва?

Share

Преследването на евреите от страна на нацистите започва през април 1933 г. със „Закона за възстановяване на професионалната служба“, който разглежда „политически ненадеждните“ служители като негодни за служба. Това по-късно се развива както в държавните така и във федералните закони, които изключват евреите и други неарийци от възможността да практикуват определени професии, от организации, академични институции и от области на обществения живот, включително от изкуството, от сценични или екранизирани изяви. Нюрнбергските закони, които със закон забраняват социалния и лични контакт между евреи и лица, които нямат еврейски произход, са особено важна част от този процес.

Професионални и други организации също въвеждат мерки против евреи още преди законите да им наложат това – процес, известен като [кумулативна радикализация].

[кумулативна радикализация: Термин, създаден от немския историк Ханс Момзен, за да опише как бизнеса в Германия, професионалните организации и дори местните власти надхвърлят указанията на нацисткия режим по отношение на изключването на евреите от немската общност.]

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук