Fact

מה היה מאוטהאוזן?

Share

מאוטהאטזן היה מחנה ריכוז ועבודת כפויה שהוקם ליד לינץ אחרי האנשלוס בין גרמניה לאוסטריה ב-1938. מאפיין מרכזי של המחנה היה מחצבה שהכריחו את האסירים לעבוד בה. המדרגות המובילות למחצבה היו כלי עינוי ומוות: מי שלא היה מסוגל לשאת יותר את המטענים הבלתי אפשריםי נזרק למוות מלמעלה.

במרוצת המלחמה, אוכלוסיית מחנה מאוטהאוזן כללה פושעים ומתנגדי מצפון למשטר הנאצי: עדי יהוה וסרבני מצפון דתיים נשלחו לכאן. ב-1940, צרפת של וישי מסרה אלפי פליטים ממלחמת האזרחים בספרד: רובם, לפחות כ-7,000, נכלאו במאוטהאוזן. במאוטהאוזן מתו כ-90,000 אנשים: לפחות 14,000 מהם היו יהודים.

בשלבים האחרונים של המלחמה, מאוטהאוזן היה יעד לאפי אסירים מהמזרח שפונו בצעדות המוות. מאוטהאוזן שוחרר ב-5 במאי 1945 על ידי צבא ארצות הברית, יומיים אחרי שהאחרונים מאנשי האס אס ברחו מהמקום.כיום המקום הוא מוזיאון ואתר הנצחה.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן