Fact

آیا می‌دانستید گروهی از زنان یهودی زندانی، 149 کودک را در اردوگاه کار اجباری Bergen-Belsen (برگن-بلزن) زنده نگه داشتند؟

Share

در ماه دسامبر 1944، 49 کودک یهودی هلندی که والدینشان تبعید شده بودند، بیرون از آسایشگاه زنان، در اردوگاه کار اجباریBergen-Belsen (برگن-بلزن) در آلمان، رها شده بودند. گروهی از زنان زندانی کودکان را به داخل اردوگاه بردند و تصمیم گرفتند از آنها مراقبت کنند.

آنها با رهبری دندانپزشک لهستانی یهودی دکتر حدیسا (آدا) بیمکو روزنسافت، در دو آسایشگاه خانه‌ای را برای کودکان ایجاد کردند که در آن کودکانی را از کشورهای مختلف جمع کرده بودند. با وجود جمعیت بیش از حد، گرسنگی، شرایط بهداشتی ناگوار و شیوع حصبه شدید، زنان توانسند 149 کودک یهودی را در زمستان سخت 1944 تا 1945 زنده نگه دارند،تا اینکه اردوگاه Bergen-Belsen (برگن-بلزن) در 15 آوریل 1945 آزاد شد.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here