Fact

Kas toks buvo Reinhardas Heidrichas?

Share

Reinhardas Heidrichas buvo vienas iš pagrindinių „galutinio žydų klausimo sprendimo“ sumanytojas. Būdamas pagrindinio Reicho saugos štabo (RSHA) vadas, jis atsiskaitinėjo tik Himleriui ir Hitleriui. Nuo 1941 m. vasaros jam buvo pavesta koordinuoti Europos žydų suėmimus, išvežimus ir žudymus. Jis suorganizavo ir vadovavo 1942 m. sausio mėn. vykusiai Vanzės konferencijai, po kurios neužilgo, gegužės mėn., Prahoje jis buvo nužudytas Čekijos rezistencijos kovotojų (apmokytų ir ginkluotų britų žvalgų).

Dešimt metų tarnavęs Vokietijos laivyne, ankstyvaisiais 1930 m. Heidrichas prisijungė prie NSDAP. Jis greitai kilo SS hierarchijos laipteliais ir kūrė vidinę NSDAP policiją – Vokietijos valstybės saugumo tarnybą. Sujungus konkuruojančias Vokietijos politinių jėgų policijos agentūras, 1934 m. buvo sukurta Gestapo (slaptosios nacistinės Vokietijos policija), o jis buvo paskirtas jos vadu. 1939 m. Heidricho nurodymu RSHA suvienijo Vokietijos policiją. Vėliau, tais pačiais metais jis įkūrė operatyvines grupes, kurios paskui vermachtą vyko į Lenkiją ir vykdė oponentų eliminavimo užduotis. 1941 m. Heidrichas buvo pagrindinis Barbarosos operacijos sumanytojas, kuris operatyvinėms grupėms davė nurodymus nužudyti apie 1,2 milijono holokausto aukų.

1941 m. liepos 31 d. Heidrichas gavo Hermano Geringo laišką, pavedantį jam „…atlikti visus organizacinius ir paruošiamuosius darbus, numatyti priemones ir įvertinti finansinę naštą galutiniam žydų klausimo sprendimui, vokiečių kontroliuojamose Europos teritorijose.“. 1942 m. sausio 20 d. Vanzės konferencijos protokolas atskleidžia, kad Heidrichas jam pavestą užduotį suprato plačiau ir nusitaikė į 11 000 000 žydų, gyvenančių 32 šalyse, įskaitant ir tas šalis, kurios nebuvo kontroliuojamos ar įtakojamos Vokietijos.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here