Fact

Vad är folkmord?

Share

Termen folkmord myntades 1944 av en polsk-judisk advokat vid namn Raphael Lemkin. Termen innebär att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan.

I december 1948 antog FN:s generalförsamling konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord som införde folkmord som ett brott i folkrätten. Konventionen fastställde fem aktiviteter som var för sig eller tillsammans kan utgöra folkmord:

  • Att döda medlemmar i gruppen;
  • Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;
  • Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång, helt eller delvis;
  • Att genomföra åtgärder, som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen;
  • Att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Konventionen klargjorde också att försök att begå folkmord, liksom anstiftan och medhjälp i brott, var straffbara. Det har skett många andra folkmord sedan 1945.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här