Fact

SS چه بود؟

Share

اس‌اس (SS) (Schutzstaffel؛ گردان‌های حفاظت) در ابتدا یک سازمان شبه نظامی بود که وظیفه تأمین امنیت حزب نازی را بر عهده داشت.

گردان حفاظت SS تحت رهبری هاینریش هیملر توسعه پیدا کرد و به دولتی مجازی در درون دولت آلمان نازی تبدیل شد: مسئولیت این گروه اجرای سیاست‌های نژادپرستانه نازی، شناسایی و تعقیب مخالفان سیاسی و دیگر مخالفان رژیم نازی بود.

در اوایل مارس 1933، SS شبکه‌ای از اردوگاه‌های کار اجباری را مدیریت می‌کرد که مخالفان رژیم نازی در آنها زندانی، شکنجه و اغلب کشته می‌شدند. از سال 1941، اردوگاه‌های مرگ نیز در لهستان تحت اشغال نازی به این اردوگاه‌ها اضافه شدند که در آنها میلیون‌ها یهودی در طول هولوکاست کشته شدند. برای انجام چنین جنایتی، گردان حفاظت SS در برنامه T4 “Euthanasia” خود از دانش و تکنیک‌های خاص کشتار افراد ناتوان جسمی و ذهنی در بین سال‌های 1939 تا 1941 استفاده کرد.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here