Fact

האם כל היהודים אולצו לענוד טלאי צהוב?

Share

חוקי הגזע הנאצים סיווגו מי היה יהודי ומי לא עמד ב"קווי הגזע", וזאת על פי עיקרון כוזב שהזהות היהודית הייתה תורשה ביולוגית. בין 1939 ל-1945 יהודים רבים ברחבי אירופה נדרשו לענוד תווים וסמל המזהים אותם כיהודים כדי להקל על אכיפת חוקי הגזע הנאצים. כך הובטח מה שהיידריך תיאר כ"פיקוח על היהודים באמצעות העין הבוחנת של כל האוכלוסייה". נוסף על כן, האסירים היהודים במחנות הריכוז תמיד זוהו כיהודים בעזרת שיטת תיוג האסירים במשולשים צבעוניים. המונח "כוכב צהוב" הפך לסמל חשוב של השואה, אך מדויק יותר לומר "תגים יהודיים" במקום כוכב צהוב מפני שהעיצובים והצבעים השתנו.

במאות לפני השואה, לעתים קרובות היהודים נדרשו ללבוש ביגוד או צבעים מסוימים. ההזדמנויות המתועדות הקדומות ביותר של שימוש בתגים לזיהוי יהודים היו בבגדד במאות התשיעית והעשירית לספירה. התיעוד הראשון של נוהג זה באירופה היה בוועידת לטראנו הרביעית בשנת 1215, מיד לפני גל אלימות אנטישמית וגירושים. השימוש בתגים או ביגוד לזיהוי הדגיש את ההפרדה בין קהילות וגרם שהיהודים יהיו מטרות בולטות לרדיפה ואלימות.

במשך השואה, האסירים היהודיים במחנות אולצו לענוד מגן דוד שנוצר משילוב בין משולש צהוב (לציון שנחשבו כיהודים על פי חוקי הגזע הנאצים) לבין משולש נוסף בצבע שונה שציין את ה"עבירה" הספציפית שביצעו. רוב היהודים סווגו כאסירים "פוליטיים", לכן התג שלהם נעשה עם משולש אדום (הצבע שהוקצה לאסירים פוליטיים) שחופף את הצהוב.

היהודים בממשלה הכללית (אזורי פולין הכבושה שלא סופחו ישירות לגרמניה) נדרשו לענוד סמלי זיהוי החל מנובמבר 1939. התג היה רצועת זרועה לבנה עם מגן דוד כחול, וחובה הענידה חלה על כל יהודי מעל גיל 10. אמצעים דומים הונהגו לאחר הפלישה הגרמנית ביוני 1941 ליהודים שחיו בברית המועצות.

בגרמניה וברייך הוצע ב-1938 לזהות את היהודים בתגים או בסמלים, אך ההצעה נדחתה כי הדבר היה מוביל להקמת גטאות. רק ב-1 בספטמבר 1941 נדרשו כל היהודים שחיו ברייך לענוד את הטלאי הצהוב. מיד לאחר מכן, היהודים הגרמנים הראשונים גורשו מזרחה. היהודים בגטאות בוורתגאו ובשלזיה כבר אולצו לענוד תגים הרבה לפני כן. סלובקיה ורומניה גם הנהיגו את הטלאי בספטמבר 1941.

במקומות אחרים, הטלאי הונהג בבלגיה, הולנד ואזורי צרפת תחת כיבוש גרמני באביב 1942, כחלק מהגירושים ההמוניים של אוכלוסיות יהודיות אלה.בבולגריה, החלטה מאוגוסט 1942 דרשה לענוד את הטלאי, אך למעשה מעט יהודים ענדו אותו. המדינה האחרונה לכפות את השימוש בטלאי הייתה הונגריה במרץ 1944, בעקבות פלישת הגרמנים למדינה.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן