Fact

چه کسی مرتکب هولوکاست شد؟

Share

ایده هولوکاست توسط دولت آلمان نازی تحت فرمان Adolf Hitler (آدولف هیتلر)، طراحی و اجرا شد. ‏بخش اعظم آن توسط SS ‏(Schutzstaffel (شوتس شتافل)؛ به معنای تحت‌اللفظی «گردان‌های حفاظتی») اجرا شد و در کنار آن اعضایی از سایر سازمان‌ها و مؤسسات در آلمان و دیگر کشورها در اجرای هولوکاست نقش داشتند.

گردان حفاظتی SS بدون کمک فعال اعضای Wehrmacht (ورماخت) (نیروهای مسلح) آلمان و مدیران شهری آلمان در نواحی اشغال شده، قادر به انجام این کشتار وسیع نبود و همچنین کشتار توسط واحدهای «پلیس امنیت» و «پلیس نظم» نیز انجام می‌شد. این واحدها اگرچه اسماً جزء نهادهای غیر نظامی بودند اما پس از سال 1936 از رهبران SS فرمان می‌گرفتند.

همچنین کشتن این تعداد یهودی بدون همکاری‌ و همدستی‌ سراسر اروپای تحت اشغال نازی‌ها، ممکن نبود. هرچند در طول هولوکاست، بسیاری از کشتارهای یهودیان در اردوگاه‌های مرگ، در لهستان تحت اشغال آلمان رخ داد، اما شکنجه یهودیان، حبس آنان در قسمت‌های یهودی‌نشین و تبعید از خانه‌هایشان، در مقابل دیدگان همسایه‌های غیر یهودیشان در شهرهای کوچک و بزرگ سراسر اروپای تحت سلطه نازی رخ داد. در «اروپای غربی»، حکومت‌های بومی دست‌نشانده نازی در شناسایی و جمع‌آوری یهودیان کمک می‌کردند. در «اروپای شرقی»، اغلب غیر نظامیان هم در قتل‌ها دست داشتند.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here